Của Xe- Da

Mụ Trắc, chợ thịt lợn phố thị, mắm môi giơ con dao đánh bằng nhíp ...