Trang chủ

[section label=”Khối tin 1″ class=”block-news-1″ padding=”15px”]

[row style=”small”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 15px” class=”cot5″]

[blog_posts style=”normal” columns=”1″ columns__md=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”3000″ posts=”5″ show_date=”text” excerpt_length=”28″ comments=”false” image_height=”60%” image_size=”original” text_align=”left”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ class=”cot2″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”7″ offset=”1″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”0px” image_width=”0″ text_align=”left” text_size=”small”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 5px 0px 0px” class=”cot3″]

Video giới thiệu

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=lpOVsFtZ1hM” height=”50%”]

Ảnh hoạt động

[ux_image id=”149″ height=”59%”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Khối tin 2″ class=”khoi-tin-2″ bg_color=”rgb(249, 237, 214)” padding=”20px” border=”1px 0px 0px 0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” width=”full-width” col_spacing=”small” columns=”5″ columns__md=”1″ slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”65%” image_size=”original” image_hover=”zoom” text_align=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”20px”]

[section label=”Khối tin 3″ class=”tin-danh-muc” padding=”0px”]

[row style=”small”]

[col span=”9″ span__sm=”12″ class=”left”]

[row_inner style=”small” col_style=”divided”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″ class=”cot8″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”1″ posts=”1″ show_date=”text” excerpt_length=”45″ comments=”false” image_height=”72%” image_width=”42″ image_size=”original” text_align=”left”]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”2″ columns__md=”1″ cat=”1″ posts=”2″ offset=”1″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”74%” image_width=”28″ image_size=”original” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ class=”cot4″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”1″ posts=”5″ offset=”3″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”0%” image_width=”0″ text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”15px”]

[row_inner style=”small” col_style=”divided”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″ class=”cot8″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”19″ posts=”1″ show_date=”text” excerpt_length=”45″ comments=”false” image_height=”72%” image_width=”42″ image_size=”original” text_align=”left”]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”2″ columns__md=”1″ cat=”18″ posts=”2″ offset=”1″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”74%” image_width=”28″ image_size=”original” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ class=”cot4″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”20″ posts=”5″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”0%” image_width=”0″ text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”15px”]

[row_inner style=”small” col_style=”divided”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″ class=”cot8″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”12″ posts=”1″ show_date=”text” excerpt_length=”45″ comments=”false” image_height=”72%” image_width=”42″ image_size=”original” text_align=”left”]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”2″ columns__md=”1″ cat=”12″ posts=”2″ offset=”1″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”74%” image_width=”28″ image_size=”original” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ class=”cot4″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”12″ posts=”5″ offset=”3″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”0%” image_width=”0″ text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[row_inner style=”small” col_style=”divided”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″ class=”cot8″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”15″ posts=”1″ show_date=”text” excerpt_length=”45″ comments=”false” image_height=”72%” image_width=”42″ image_size=”original” text_align=”left”]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”2″ columns__md=”1″ cat=”15″ posts=”2″ offset=”1″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”74%” image_width=”28″ image_size=”original” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ class=”cot4″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”15″ posts=”5″ offset=”3″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”0%” image_width=”0″ text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[row_inner style=”small” col_style=”divided”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″ class=”cot8″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”13″ posts=”1″ show_date=”text” excerpt_length=”45″ comments=”false” image_height=”72%” image_width=”42″ image_size=”original” text_align=”left”]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”2″ columns__md=”1″ cat=”13″ posts=”2″ offset=”1″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”74%” image_width=”28″ image_size=”original” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ class=”cot4″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”13″ posts=”5″ offset=”3″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”0%” image_width=”0″ text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ class=”cot3″]

Ý cầu nguyện tháng 4/2018
Ý cầu nguyện:

Cầu nguyện cho những người có trách nhiệm trong lĩnh vực kinh tế, để trong tư tưởng và hành động, họ can đảm từ chối sự bóc lột và biết mở ra lối đi mới cho những người khác.


Ý chung:

Cầu cho tất cả những ai đang sống trong cảnh sợ hãi, bất bình an luôn sống trong bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.

Thông báo

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”7″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”0%” image_width=”0″ text_align=”left” text_size=”small”]

Theo dõi trên Facebook

Hình ảnh

[ux_image id=”992″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”682″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]