Jacques Sohier – các chức năng của tính siêu văn bản

Các chức năng của tính siêu văn bản rất đa dạng bao gồm chức năng châm biếm, chức năng đùa…

Giới thiệu về hình tượng học và vận dụng nghiên cứu hình ảnh phương Tây trong thơ văn của nhà nho đi sứ thế kỷ XIX

  1. Đặt vấn đề Tại Việt Nam, Hình tượng học (cách dịch thuật ngữ Imagology phổ biến nhất của…