Phù sa văn hoá là gốc của cây Thơ

Phù sa văn hóa là thuật ngữ ẩn dụ có nội dung quan trọng và ...

CẦN CÚ HÍCH CHO VĂN HỌC THIẾU NIÊN

Sáng tác dành cho lứa tuổi thiếu niên (9-15) đang có lổ hổng lớn không ...

Trường hợp đồng thoại Võ Quảng

Lịch sử đấu tranh cách mạng tỉnh Quảng Nam không thể không ghi nhận công ...

Thơ, văn xuôi, và những kết hợp nghệ thuật

Trong quan niệm mang tính “cổ điển” của lí luận văn học Nga – Xôviết, ...

Mấy suy nghĩ về xây dựng văn hóa trong chính trị

Văn hóa là những giá trị thuộc về con người, của con người, do con ...

Tiểu thuyết Huế từ sau 1986 đến nay

Nói đến Huế, xưa nay người ta vẫn cho rằng thơ và bút ký là ...

Vai trò của Văn học đối với sự phát triển của báo chí

Vẫn biết ảnh hưởng qua lại giữa văn học và báo chí là ảnh hưởng ...

Cách diễn đạt độc đáo trong thơ các dân tộc thiểu số và miền núi

Ngôn ngữ thơ là sản phẩm của tư duy và cảm xúc. Để diễn tả ...

Lý luận phê bình và thị hiếu thẩm mỹ công chúng

Ở đâu đó trong các cuộc bàn tròn nghệ thuật người ta hay nói đến ...

“Tính người” là hạt nhân của mọi tác phẩm văn học, nghệ thuật

Ngày 9-6-2014, Ban chấp hành TW Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số ...