Người thị thành

Đã ba ngày Hin chưa biết đến miếng cơm. Khi đói chỉ ăn gói mì ...