HÌNH TƯỢNG RỒNG LĂNG VUA THIỆU TRỊ

Trải qua nhiều thời kỳ, từ thời Lý (1009 – 1225), Trần (1226 – 1400), ...