Status Về Lòng Tốt – Tổng Hợp Những Status Ý Nghĩa Về Lòng Tốt, Lương Thiện Và Nhân Ái

Trong cuộc sống hiện tại trên đời đâu đó lòng tốt con người vẫn đang được giúp đỡ những mãnh đời bất hạnh. Lòng tốt không phải ai cũng có, và cũng không phải dễ dàng cho đi, khi niềm tin quá lớn, và lòng tốt đặt sai chỗ cũng khiến con người chúng ta trở nên lạnh nhạt và vô tâm khi bị lợi dụng. Vi vậy bạn hãy đặt lòng tốt và sự nhấn ái đúng chỗ nhé, và ngay bên dưới đây tapchivannghe.com xin chia sẻ đến các bạn loạt những stt nói về lòng tốt, sự từ bi và nhân ái.

Lòng tốt là một lựa chọn. Bạn có sự lựa chọn để truyền bá lòng tốt đến vói mọi người bên bạn và xem nó như một ví dụ cho những người khác về một con người tốt là gì. Có thể những trích dẫn này truyền cảm hứng cho bạn để sống một cuộc sống tốt lành. Ngay bên dưới đây là hơn 101 câu stt hay về lòng tốt, lòng nhân ái mà bạn có thể suy ngẫm, và có thể từ đó giúp bạn hoàn chỉnh tính cách con người của bạn hơn trong cuộc sống.

 

STT Hay & Ý Nghĩa Về Lòng Tốt Rất Thấm

1. Cái quý giá mà bạn cho đi phải là cái quý giá nhất bạn có chứ không phải là cái dư thừa của bạn. Chỉ khi nào các bạn vứt đi cái lòng tốt nhỏ mọn của mình thì khi đó cái tâm hồn của các bạn mới hòa chung được cái tâm hồn của nhân loại. Bạn làm sao có thể yêu thương người khác khi vẫn giữ khăng khăng tình yêu ấy cho cái tôi nhỏ mọn?

2. Cái xã hội gì mà lòng tốt và sự thương người trở thành thứ để người ta lợi dụng lẫn nhau.

3. Bạn có thể không chắc chắn bản thân thích thứ gì nhưng bạn phải biết rõ những gì bạn không thích. Rời bỏ chúng rồi tự khắc bạn sẽ hạnh phúc.

4. Có 2 thứ mà ai cũng có thể cho đi đó là lòng tốt và kiến thức.

5. Làm người có thể rộng rãi, nhưng cần gặp được người biết báo ân; có thể lương thiện, nhưng cần phải gặp người thông tình đạt lý. Những lời nói sau đây, tuy chua chát, nhưng lại chính là mặt trái trong nhân tính con người.

6. Ở đâu có lòng vị tha thì ở đó có lòng tốt. Ở đâu có lòng tốt ở đó có phép màu.

7. For beautiful eyes, look for the good in others; for beautiful lips, speak only words of kindness; and for poise, walk with the knowledge that you are never alone. Audrey Hepburn
– Đối với đôi mắt đẹp, hãy tìm cái tốt ở những người khác; cho đôi môi đẹp, chỉ nói những lời tử tế; và để đĩnh đạc, đi với kiến ​​thức rằng bạn không bao giờ một mình.

8. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Aesop
– Không có hành động tử tế, dù nhỏ bao nhiêu, đã từng lãng phí.

9. Goodness is about character – integrity, honesty, kindness, generosity, moral courage, and the like. More than anything else, it is about how we treat other people. Dennis Prager
– Lòng tốt là về nhân vật – tính toàn vẹn, trung thực, lòng tốt, sự rộng lượng, lòng dũng cảm về đạo đức và những thứ tương tự. Hơn bất cứ điều gì khác, đó là cách chúng ta đối xử với người khác.

10. A warm smile is the universal language of kindness. William Arthur Ward
– Một nụ cười ấm áp là ngôn ngữ phổ quát của lòng tốt.

11. A little thought and a little kindness are often worth more than a great deal of money. John Ruskin
– Một chút suy nghĩ và lòng tốt một chút thường đáng giá hơn rất nhiều tiền.

12. The words of kindness are more healing to a drooping heart than balm or honey. Sarah Fielding
– Những lời của lòng tốt hơn là chữa lành cho một trái tim rủ xuống hơn là dưỡng hoặc mật ong.

13. Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. Mark Twain
– Lòng tốt là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể nhìn thấy.

14. Beginning today, treat everyone you meet as if they were going to be dead by midnight. Extend to them all the care, kindness and understanding you can muster, and do it with no thought of any reward. Your life will never be the same again. Og Mandino
– Bắt đầu từ hôm nay, đối xử với mọi người bạn gặp như thể họ sắp chết vào nửa đêm. Mở rộng cho họ tất cả sự chăm sóc, lòng tốt và sự hiểu biết bạn có thể tập hợp, và làm điều đó mà không nghĩ đến bất kỳ phần thưởng nào. Cuộc sống của bạn sẽ không như thế lần nữa.

15. Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness. Kindness in giving creates love. Lao Tzu
– Lòng từ ngữ tạo ra sự tự tin. Lòng tốt trong suy nghĩ tạo ra sự vĩ đại. Lòng tốt cho đi tạo ra tình yêu.

16. My parents taught me honesty, truth, compassion, kindness and how to care for people. Also, they encouraged me to take risks, to boldly go. They taught me that the greatest danger in life is not taking the adventure. Brian Blessed
– Cha mẹ tôi đã dạy tôi sự trung thực, chân thật, từ bi, lòng tốt và cách chăm sóc cho mọi người. Ngoài ra, họ khuyến khích tôi chấp nhận rủi ro, mạnh dạn đi. Họ đã dạy tôi rằng mối nguy hiểm lớn nhất trong cuộc sống là không tham gia vào cuộc phiêu lưu.

17. There is but One God. His name is Truth; He is the Creator. He fears none; he is without hate. He never dies; He is beyond the cycle of births and death. He is self-illuminated. He is realized by the kindness of the True Guru. He was True in the beginning; He was True when the ages commenced and has ever been True. He is also True now. Guru Nanak
– Có một Thiên Chúa. Tên của anh ta là Truth; Anh ấy là Đấng Tạo Hóa. Anh ta không sợ; anh ấy không hề ghét. Ngài không bao giờ chết; Ngài vượt ra ngoài chu kỳ sinh và tử. Anh ta tự chiếu sáng. Ông được nhận ra bởi lòng tốt của Guru thật. Anh ấy là True ngay từ đầu; Ông là True khi các lứa tuổi bắt đầu và đã từng là True. Bây giờ anh cũng là True.

18. Together we can change the world, just one random act of kindness at a time. Ron Hall
– Cùng nhau chúng ta có thể thay đổi thế giới, chỉ là một hành động tử tế ngẫu nhiên tại một thời điểm.

19. There’s nothing so kingly as kindness, and nothing so royal as truth. Alice Cary
– Chẳng có gì là vương đức như lòng tốt, và chẳng có gì là hoàng gia như sự thật.

20. The qualities I most admire in women are confidence and kindness. Oscar de la Renta
– Những phẩm chất mà tôi ngưỡng mộ nhất ở phụ nữ là sự tự tin và lòng tốt.

 

Status Ngắn Hay Về Lòng Tốt Trong Cuộc Sống

21. Wherever there is a human being, there is an opportunity for a kindness. Lucius Annaeus Seneca
– Bất cứ nơi nào có một con người, có một cơ hội cho một lòng tốt.

22. Love and kindness are never wasted. They always make a difference. They bless the one who receives them, and they bless you, the giver. Barbara De Angelis
– Tình yêu và lòng tốt không bao giờ lãng phí. Họ luôn tạo sự khác biệt. Họ ban phước cho người tiếp nhận họ, và họ ban phước cho bạn, người cho.

23. True beauty is born through our actions and aspirations and in the kindness we offer to others. Alek Wek
– Vẻ đẹp thực sự được sinh ra qua những hành động và nguyện vọng của chúng ta và trong lòng tốt mà chúng ta dâng hiến cho người khác.

24. I call horses ‘divine mirrors’ – they reflect back the emotions you put in. If you put in love and respect and kindness and curiosity, the horse will return that. Allan Hamilton
– Tôi gọi những chiếc gương thần thánh của con ngựa – chúng phản ánh lại những cảm xúc mà bạn đặt vào. Nếu bạn yêu và tôn trọng và tử tế và tò mò, con ngựa sẽ trả lại.

25. My parents taught me about the importance of qualities like kindness, respect, and honesty, and I realize how central values like these have been to me throughout my life. Kate Middleton
– Cha mẹ tôi đã dạy tôi về tầm quan trọng của phẩm chất như lòng tốt, sự tôn trọng và trung thực, và tôi nhận ra những giá trị trung tâm như thế này đối với tôi trong suốt cuộc đời.

26. The influence of a mother upon the lives of her children cannot be measured. They know and absorb her example and attitudes when it comes to questions of honesty, temperance, kindness, and industry. Billy Graham
– Không thể đo được ảnh hưởng của một người mẹ đối với cuộc sống của con cái. Họ biết và hấp thụ các ví dụ và thái độ của cô khi nói đến các câu hỏi về sự trung thực, tính khí, lòng tốt và công nghiệp.

27. I’ve been searching for ways to heal myself, and I’ve found that kindness is the best way. Lady Gaga
– Tôi đã tìm kiếm cách để chữa lành bản thân mình, và tôi thấy rằng lòng tốt là cách tốt nhất.

28. Kindness and a generous spirit go a long way. And a sense of humor. It’s like medicine – very healing. Max Irons
– Lòng tốt và tinh thần hào phóng đi một chặng đường dài. Và một cảm giác hài hước. Nó giống như thuốc – rất lành.

29. What wisdom can you find that is greater than kindness? Jean-Jacques Rousseau
– Bạn có thể tìm thấy trí tuệ nào lớn hơn lòng tốt?

30. Kindness and faithfulness keep a king safe, through kindness his throne is made secure. King Solomon
– Lòng tốt và lòng trung thành giữ một vị vua an toàn, thông qua lòng tốt, ngai vàng của ông được an toàn.

31. Kindness is in our power, even when fondness is not. Samuel Johnson
– Lòng tốt là sức mạnh của chúng tôi, ngay cả khi không thích.

32. Life is made up, not of great sacrifices or duties, but of little things, in which smiles and kindness, and small obligations given habitually, are what preserve the heart and secure comfort. Humphry Davy
– Cuộc sống được tạo nên, không phải là những hy sinh hay bổn phận lớn lao, nhưng những điều nhỏ nhặt, trong đó nụ cười và lòng tốt, và những nghĩa vụ nhỏ thường được đưa ra, là những gì bảo vệ trái tim và an toàn.

33. Constant kindness can accomplish much. As the sun makes ice melt, kindness causes misunderstanding, mistrust, and hostility to evaporate. Albert Schweitzer
– Lòng tốt liên tục có thể đạt được nhiều. Khi mặt trời làm tan băng, lòng tốt gây ra sự hiểu lầm, sự ngờ vực và thù địch bay hơi.

34. A part of kindness consists in loving people more than they deserve. Joseph Joubert
– Một phần của lòng tốt bao gồm trong những người yêu thương nhiều hơn họ xứng đáng.

35. Kindness and politeness are not overrated at all. They’re underused. Tommy Lee Jones
– Lòng tốt và lịch sự không được đánh giá cao chút nào. Chúng không được sử dụng.

36. As much as we need a prosperous economy, we also need a prosperity of kindness and decency. Caroline Kennedy
– Nhiều như chúng ta cần một nền kinh tế thịnh vượng, chúng ta cũng cần một sự thịnh vượng của lòng tốt và sự tử tế.

37. There is sorrow in the world, but goodness too; and goodness that is not greenness, either, no more than sorrow is.
– Có nỗi buồn trên thế giới, nhưng lòng tốt quá; và sự tốt lành không phải là màu xanh, hoặc là, không quá đau khổ.

38. Only a writer who has the sense of evil can make goodness readable. E. M. Forster
– Chỉ có một nhà văn có ý thức tà ác mới có thể làm cho sự tốt lành có thể đọc được.

39. Human nature is evil, and goodness is caused by intentional activity. Xun Kuang
– Bản chất con người là ác, và sự tốt lành là do hoạt động có chủ ý.

40. Try to see the good in others. When you’re tempted to judge someone, make an effort to see their goodness. Your willingness to look for the best in people will subconsciously bring it forth. Marianne Williamson
– Hãy cố gắng nhìn thấy những điều tốt đẹp ở những người khác. Khi bạn bị cám dỗ để đánh giá một người nào đó, hãy cố gắng nhìn thấy lòng tốt của họ. Sự sẵn sàng của bạn để tìm kiếm tốt nhất trong mọi người sẽ vô thức mang nó ra.

 

STT & Câu Nói Hay Về Lòng Tốt

41. Of all virtues and dignities of the mind, goodness is the greatest, being the character of the Deity; and without it, man is a busy, mischievous, wretched thing. Francis Bacon
– Trong tất cả các nhân đức và phẩm giá của tâm, lòng tốt là vĩ đại nhất, là nhân vật của Thần tính; và không có nó, con người là một điều bận rộn, tinh nghịch, khốn khổ.

42. I just try to stay focused and show the goodness in me to people.
– Tôi chỉ cố gắng tập trung và thể hiện sự tốt lành trong tôi với mọi người.

43. How beautiful it is to excel, and the goodness of giving from your heart. Robert Mondavi
– Làm thế nào đẹp nó là để nổi trội, và lòng tốt của từ trái tim của bạn.

44. Goodness makes greatness truly valuable, and greatness makes goodness much more serviceable. Matthew Henry
– Lòng tốt làm cho sự vĩ đại thực sự có giá trị, và sự vĩ đại làm cho lòng tốt hơn nhiều ích lợi.

45. No one can be good for long if goodness is not in demand. Bertolt Brecht
– Không ai có thể được tốt cho lâu dài nếu lòng tốt không có nhu cầu.

46. I temporarily lost my hope in love, and it was temporary, thank goodness. Shania Twain
– Tôi tạm thời mất hy vọng trong tình yêu, và nó là tạm thời, cảm ơn lòng tốt.

47. No man deserves to be praised for his goodness, who has it not in his power to be wicked. Goodness without that power is generally nothing more than sloth, or an impotence of will. Francois de La Rochefoucauld
– Không ai xứng đáng được ca ngợi vì lòng tốt của mình, người không có quyền năng của mình để trở nên xấu xa. Lòng tốt mà không có sức mạnh đó thường không có gì hơn là lười biếng, hoặc bất lực của ý chí.

48. Goodness is the only investment that never fails. Henry David Thoreau
– Sự tốt lành là đầu tư duy nhất không bao giờ thất bại.

49. Good people are like candles; they burn themselves up to give others light. Anonymous
– Người tốt giống như nến; họ đốt cháy mình để cung cấp cho người khác ánh sáng.

50. The roots of all goodness lie in the soil of appreciation for goodness. Dalai Lama
– Nguồn gốc của tất cả sự tốt lành nằm trong đất của sự đánh giá cao cho lòng tốt.

51. Goodness is love in action. James Hamilton
– Lòng tốt là tình yêu trong hành động.

52. Live in such a way that if people should see you they could see God’s goodness in you. Anonymous
– Sống theo cách mà nếu mọi người thấy bạn, họ có thể thấy được sự tốt lành của Thượng Đế trong bạn.

53. Wisdom has its root in goodness. Ralph Waldo Emerson
– Trí tuệ có gốc rễ của nó trong sự tốt lành.

54. Treat those who are good with goodness, and also treat those who are not good with goodness. Thus goodness is attained. Lao Tzu
– Đối xử với những người tốt với lòng tốt, và cũng đối xử với những người không tốt với lòng tốt. Vì vậy, lòng tốt đã đạt được.

55. Good people bring out the good in other people. Anonymous
– Người tốt mang lại lợi ích cho người khác.

56. Do all the good you can and make as little fuss about it as possible. Charles Dickens
– Làm tất cả những điều tốt đẹp bạn có thể và làm cho ít ồn ào về nó càng tốt

57. The fragrance of flowers spreads only in the direction of the wind. But the goodness of a person spreads in all directions. Chanakyu
– Hương thơm của hoa lan chỉ theo hướng gió. Nhưng sự tốt lành của một người lan truyền theo mọi hướng.

58. If you look after goodness and truth, beauty will take care of itself. Anonymous
– Nếu bạn chăm sóc lòng tốt và sự thật, vẻ đẹp sẽ tự chăm sóc bản thân.

59. Find the goodness that is already within you. Eckhart Tolle
– Tìm sự tốt lành đã có trong bạn.

60. Look for goodness in others, for beauty in the world, and for possibilities in yourself.
– Hãy tìm sự tốt lành cho người khác, vì vẻ đẹp trên thế giới, và cho khả năng của chính mình.

 

Lời Nói Hay & Ý Nghĩa Về Lòng Tốt

61. Believe that you possess a basic goodness, which is the foundation for the greatness you can ultimately achieve. Les Brown
– Tin rằng bạn có một lòng tốt cơ bản, đó là nền tảng cho sự vĩ đại bạn cuối cùng có thể đạt được.

62. Virtue is bold. And goodness never fearful. Shakespeare
– Đức hạnh là đậm. Và lòng tốt không bao giờ đáng sợ.

63. Only when goodness awakens within, will one’s personality and actions gain beauty and strength. Amma
– Chỉ khi sự tốt lành thức tỉnh bên trong, nhân cách và hành động của một người sẽ đạt được vẻ đẹp và sức mạnh.

64. There is no limit to the amount of good a person can do if they don’t care who gets the credit. Anonymous
– Không có giới hạn đối với số tiền của một người tốt có thể làm gì nếu họ không quan tâm ai nhận được tín dụng.

65. Never let a bad person change you inner goodness. Karen Salmansohn
– Không bao giờ để cho một người xấu thay đổi bạn lòng tốt bên trong.

66. There is within human nature an amazing potential for goodness. Martin Luther King Jr.
– Trong bản chất con người, một tiềm năng tuyệt vời cho sự tốt lành.

67. Whenever you share the goodness in your heart, you always end up winning because life is an echo. It gives back what you have given. Anonymous
– Bất cứ khi nào bạn chia sẻ lòng tốt trong trái tim của bạn, bạn luôn luôn kết thúc chiến thắng bởi vì cuộc sống là một tiếng vang. Nó trả lại những gì bạn đã đưa ra.

68. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. To these, I commit my day. Max Lucado
– Tình yêu, niềm vui, hòa bình, kiên nhẫn, lòng tốt, lòng tốt, lòng trung thành, dịu dàng và tự chủ. Với những điều này, tôi cam kết ngày của tôi.

69. Man’s goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Nelson Mandela
– Lòng tốt của con người là ngọn lửa có thể bị che giấu nhưng chưa bao giờ bị dập tắt.

70. Be the reason someone believes in the goodness of people. Anonymous
– Hãy là lý do ai đó tin vào sự tốt lành của mọi người.

71. Goodness is the only investment which never fails. Henry David Thoreau
– Thiện là đầu tư duy nhất không bao giờ thất bại.

72. Good is a product of the ethical and spiritual artistry of individuals; it cannot be mass-produced. Aldous Huxley
– Tốt là một sản phẩm của nghệ thuật đạo đức và đạo đức của các cá nhân; nó không thể được sản xuất hàng loạt.

73. To be good, according to the vulgar standard of goodness, is obviously quite easy. It merely requires a certain amount of sordid terror, a certain lack of imaginative thought, and a certain low passion for middle-class respectability. Oscar Wilde
– Để được tốt, theo tiêu chuẩn thô tục của lòng tốt, rõ ràng là khá dễ dàng. Nó chỉ đòi hỏi một số tiền nhất định của khủng bố sordid, một thiếu nhất định của tư tưởng giàu trí tưởng tượng, và một niềm đam mê thấp nhất định cho sự tôn trọng tầng lớp trung lưu.

74. Live not as though there were a thousand years ahead of you. Fate is at your elbow; make yourself good while life and power are still yours.
– Sống không như thể có hàng ngàn năm trước bạn. Số phận ở khuỷu tay của bạn; làm cho mình tốt trong khi cuộc sống và quyền lực vẫn là của bạn.

75. A kind gesture can reach a wound that only compassion can heal. Steve Maraboli
– Một cử chỉ tử tế có thể đạt đến một vết thương mà chỉ từ bi mới có thể chữa lành.

76. Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength. Dalai Lama
– “Lòng thương xót và lòng khoan dung không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của sức mạnh.

77. There is a nobility in compassion, a beauty in empathy, a grace in forgiveness. John Connolly
– Có một quý tộc trong lòng từ bi, một vẻ đẹp trong sự đồng cảm, một ân huệ trong sự tha thứ.

78. Compassion is about giving all the love that you’ve got. Cheryl Strayed
– Từ bi là về cho tất cả tình yêu mà bạn đã có.

79. If you want to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. Dalai Lama
– Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy thực hành từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực hành từ bi.

80. Until you have real compassion, you can not recognize love. Bob Thurman
– Cho đến khi bạn có lòng từ bi thực sự, bạn không thể nhận ra tình yêu.

 

STT Ý Nghĩa Về Lòng Nhân Ái

81. Look for a way to lift someone up. And if that’s all you do, that’s enough. Elizabeth Lesser
– Tìm cách nâng người lên. Và nếu đó là tất cả những gì bạn làm, đủ rồi.

82. Use your voice for kindness, your ears for compassion, your hands for charity, your mind for truth, and your heart for love. Anonymous
– Sử dụng giọng nói của bạn cho lòng tốt, đôi tai của bạn cho lòng từ bi, bàn tay của bạn cho tổ chức từ thiện, tâm trí của bạn cho sự thật, và trái tim của bạn cho tình yêu.

83. Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive. Dalai Lama
– Tình yêu và lòng từ bi là những thứ cần thiết, không xa xỉ. Không có họ, nhân loại không thể tồn tại.

84. Compassion is an action word with no boundaries. Prince
– Từ bi là một từ hành động không có ranh giới.

85. Instead of putting others in their place, put yourself in their place. Amish Proverb
– Thay vì đưa những người khác vào vị trí của họ, đặt mình vào vị trí của họ.

86. Compassion is passion with a heart. Anonymous
– Từ bi là niềm đam mê với một trái tim.

87. Compassion is at the heart of every little thing we do. It is the dearest quality we possess. Yet all too often it can be cast aside with consequences too tragic to speak of. To lose our compassion, we lose what it is to be human. Anonymous
– Từ bi là trung tâm của mọi điều nhỏ nhặt chúng ta làm. Đó là chất lượng thân yêu nhất của chúng tôi. Tuy nhiên, tất cả các quá thường xuyên nó có thể được bỏ sang một bên với những hậu quả quá bi thảm để nói về. Để mất lòng từ bi của chúng ta, chúng ta mất đi những gì nó là con người.

88. That is what compassion does. It challenges our assumptions, our sense of self-limitation, worthlessness, of not having a place in the world. As we develop compassion, our hearts open. Sharon Salzberg
– Đó là điều từ bi làm. Nó thách thức những giả định của chúng ta, ý thức của chúng ta về tự giới hạn, vô giá trị, không có một nơi trên thế giới. Khi chúng tôi phát triển lòng từ bi, trái tim của chúng tôi mở ra.

89. Let our hearts be stretched out in compassion toward others, for everyone is walking his or her own difficult path. Dieter F. Uchtdorf
– Hãy để trái tim của chúng tôi được kéo dài trong lòng từ bi đối với những người khác, cho tất cả mọi người đang đi theo con đường khó khăn của riêng mình.

90. Compassion is the keen awareness of the interdependence of all things. Thomas Merton
– Từ bi là nhận thức sâu sắc về sự phụ thuộc lẫn nhau của tất cả mọi thứ.

91. It is a lack of love for ourselves that inhibits our compassion toward others. If we make friends with ourselves, then there is no obstacle to opening our hearts and minds to others. Anonymous
– Đó là một thiếu tình yêu cho chính mình mà ức chế lòng từ bi của chúng tôi đối với những người khác. Nếu chúng ta kết bạn với chính mình, thì không có trở ngại nào để mở lòng và tâm trí của chúng ta cho người khác.

92. Serve and show compassion and the will to help others. Albert Schweitzer
– Phục vụ và thể hiện lòng từ bi và ý muốn giúp đỡ người khác.

93. Our sorrows and wounds are healed only when we touch them with compassion. Jack Kornfield
– Nỗi buồn và vết thương của chúng tôi chỉ được chữa lành khi chúng ta chạm vào chúng với lòng từ bi.

94. Compassion is to look beyond your own pain, to see the pain of others. Yasmin Mogahed
– Từ bi là để vượt qua nỗi đau của riêng bạn, để xem nỗi đau của người khác.

95. Compassion is the greatest form of love humans have to offer. Rachael Joy Scott
– Từ bi là hình thức lớn nhất của tình yêu con người phải cung cấp.

96. Compassion for others begins with kindness to ourselves. Pema Chodron
– Lòng thương xót cho người khác bắt đầu bằng lòng tốt với chính mình.

97. There never was any heart truly great and generous, that was not also tender and compassionate. Robert Frost
– Không bao giờ có trái tim nào thực sự vĩ đại và hào phóng, điều đó cũng không dịu dàng và từ bi.

98. Our task must be to free ourselves by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty. Albert Einstein
– Nhiệm vụ của chúng ta phải tự giải phóng bằng cách mở rộng vòng tròn từ bi của chúng ta để nắm lấy tất cả các sinh vật sống và toàn bộ thiên nhiên và vẻ đẹp của nó.

99. One of the secrets of inner peace is the practice of compassion. Dalai Lama
– Một trong những bí mật của hòa bình nội tâm là thực hành từ bi.

100. Clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Anonymous
– Mặc cho bản thân bằng lòng trắc ẩn, tử tế, khiêm nhường, dịu dàng và kiên nhẫn.

101. If your compassion does not include yourself, it is incomplete. Anonymous
– Nếu lòng trắc ẩn của bạn không bao gồm bản thân bạn, nó không đầy đủ.

Lòng từ bi được định nghĩa là một cảm giác thông cảm sâu sắc đối với người khác khi bị sự bất hạnh, kèm theo một ước muốn mạnh mẽ để làm giảm bớt sự đau khổ. Có thể những trích dẫn hay về lòng từ bi này truyền cảm hứng cho bạn để trở thành một cá nhân từ bi hơn để bạn nâng cao tính cách của mình lên cấp độ cao hơn.

Trên là 101 câu status hay về lòng tốt, sự từ bi và lòng nhân ái của con người trong cuộc sống mà có thể bạn sẽ gặp phải hoặc bạn chính là con người đó. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn thay đổi lối sống, sống tốt hơn trên đời này và biết tận dụng lồng tốt hay sự nhân ái từ người khác.